مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: استفاده موسيقي در عروسي
بعضي از كساني كه در مجالس عروسي از موسيقي استفاده ميكنند در توجيه كار خود به عروسي حضرت زهرا (س) و امام علي(ع) استناد مينمايند كه در عروسي آنها از موسيقي رايج آن زمان استفاده شده و اگر اين مطلب صحيح باشد پس نبايد از موسيقي رايج اين زمان در عروسي ها اشكال داشته باشد و رقص و كف زدن هم ايرادي ندارد.


پاسخ:


طبق فتواي مراجع تقليد چون آيت الله صافي گلپايگاني، آيت الله فاضل لنكراني، آيت الله تبريزي و حضرت آيت الله مكارم شيرازي اين گفته دروغ است و اينگونه نسبت ها صحيح نميباشد و شأن آن بزرگواران بسيار بالاتر از اين سخنهاست (1).

و طبق فتواي مجتهداني چون حضرت آيت الله تبريزي رقص از لهو است و سزاوار مؤمن نيست. و بر اساس فتواي آيت الله بهجت و آيت الله وحيد خراساني رقص مطلقاً اشكال دارد.

حضرت امام خميني (ره) و آيت الله سيستاني رقص زن و شوهر را براي هم جايز ميدانند، آيت الله گلپايگاني نيز اين فتوا را دارند.

بقية مراجع فقط رقص زن را براي شوهرش دور از چشم ديگران جايز ميدانند. (2) و البته ترك اين امور از نظر اسلام بهتر است زيرا مؤمن نبايد شأن خود را پايين بياورد و چه خوب است كه ما كمالات حضرت زهرا (س) و حضرت علي (ع) و ساير معصومان (ع) چون سبقت در كار خير، انفاق و جهاد در راه خدا و تلاش بيوقفه براي كسب علم و سرآمد خوبيها بودن را طالب باشيم تا اين امور بيارزش چون رقص و موسيقي مهمترين هدفمان نباشد.