مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نحوه عزاداري براي ائمه(ع)
هنگام عزاداري ائمه ع بعضي از هيئت هاي مذهبي خود را عريان مي كنند (البته فقط قسمت بالاي بدن را) و مراجع اين عمل را جايز مي دانند، حال سؤال اين است كه ائمه ع شركت مي كنند آيا نبايد انسان استحيا داشته باشد و بر فرض كه منافات نداشته باشد اگر در مجلسي كه حضرت زهرا قرار باشد شركت فرمايند تكليف چيست؟


پاسخ:
با تشكر از دقت نظرتان، نكاتي را تقديم مي كنم :

الف ـ در عزاداري انجام هر گونه اقدامي كه با اعتدال اسلامي وفطرت انساني تناسب ندارد يا موجب وهن و توهين به اسلام و مسلمانان است، ناصحيح مي باشد.

مصاديق مختلف عزاداري كه اشكال ندارد ـ گرچه ممكن است در دين به آن امر نشده باشد ـ در فتاواي رهبر فرزانه انقلاب چنين آمده است : (1)

1.شبيه خواني : اگر مشتمل بر امور دروغ نباشد ـ مسلتزم مفسده نباشد، باعث وهن مذهب نشود ـ

2. استفاده از شيپور، طبل و سنج : به نحو متعارف.

3. عَلَم : نبايد جزء دين شمرده شود.

4. دستة عزاداري : بدون اذيّت ديگران يا هر عملي كه حرام باشد.

5. زنجيرزني : به نحو متعارف.

و مواردي كه در فتاواي ايشان جايز دانسته نشده است عبارتست از :

1. زنجير زدن تيغ دار

2. استفاده از ارگ در دسته جات

3. سوراخ كردن گوشت بدن

4. ماليدن سر و صورت بر زمين و خوني كردن آن

5. شركت زنان در دسته هاي سينه زني و زنجير زني

6. قمه زدن

7. پابرهنه وارد آتش شدن

8. نقل مصيبتهايي كه سند تاريخي يا روايي ندارد.

ب ـ هدف از عزاداري اظهار حزن و اندوه يا ابراز وفاداري و بيعت با راهي است كه اهل بيت به ما نشان داده اند. بنابراين، مجلس ذكر اهل بيت، مكان ذكر و فكر و شور و شعور در كنار يكديگر است، و مجالسي كه تنها به برانگيختن هيجانات ميپردازند و افراد را تا سر حد جنون تحريك مي كنند، چنين چيزي بنا بر مكتب اهل بيت نيست، و با توجه به تعدّد جلسات، ما مي توانيم بهترين جلسات را انتخاب كنيم.

ج ـ در فتاواي رهبر انقلاب، در مورد قلاده به گردن انداختن و صورت خراشيدن، مطلبي ذكر نشده، اما طبيعي است كه از مظاهر وهن دين مي تواند باشد، بويژه امسال كه شبكه هاي خبري غربي تصاوير بسيار زننده اي از اين كارها را در اروپا و آمريكا پخش كردند و شيعه را بعنوان انسانهايي خشن، ديوانه و افراطي معرفي كردند. در مورد در آوردن لباس آقايان، اين كار حرمت شرعي ندارد، اما طبيعي است كه بوي زنندة عرق، ديگران را اذيت مي كند.منابع و مآخذ :

1. رسالة اجوبة الاستفتائات، ج2، ترجمه فارسي، سؤال 354 تا 377 ، از ص127 ـ 133