مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: عروسي حضرت زهرا
در بعضي كتابها درباره عروسي حضرت زهرا( آمده كه در آنجا از دف استفاده شده آيا اين مطلب صحيح مي باشد و استفاده از موسيقي و رقص و ... در مجلس عروسي چه حكمي دارد؟


پاسخ:


در خصوص بخش اول سؤال شما عرض مي شود كه چنين سؤالي در بسياري از منابع و كتب معتبر شيعي وجود ندارد بلكه رواياتي وجود دارد كه عكس آن مطلبي است كه شما فرموديد كه ما دراينجا عين يكي از روايات را براي شما ذكر مي نماييم. [به نقل از منتخب التواريخ، ص89]

در بحار از امالي شيخ طوسيره ناقه شهبا را آورد و برروي آن قطيفه كشيد و به فاطمه زهرا( فرمود : سوار شو و به سلمان فرمود مهار ناقه را بگيرد و پيغمبر ( هم در پاي ناقه راه مي رفت، در بين راه ديد جبرئيل با هفتاد هزار ملك و ميكائيل با هفتاد هزار ملك آمدند به سوي زمين، پيغمبر( فرمود : به جهت چه آمده ايد؟ عرض كردند به جهت زفاف فاطمه زهرا( ، پس جبرئيل و ميكائيل و سائر ملائكه تكبير گفتند و از آن شب تكبير در عروسي ها سنت شد.

ملاحظه مي فرماييد كه به جاي استفاده از دف، تكبير گفته شد، البته خوب بود كه شما مدرك آن كتابهايي را كه اين مسأله در آن ذكر شده، بيان مي كرديد تا بيشتر در مورد آن بحث نماييم.

و اما در مورد قسمت دوم سؤال شما عرض مي شود كه بنابر قريب به اتفاق و تمام علماء و مراجع عاليقدر، آن موسيقياي كه مناسب با مجالس عيش و نوش و لهو و لعب مي باشد حرام است وفرقي بين موسيقي سنتي و غيرسنتي نيست، و همچنين رقص در اين مجالس را هم حرام دانسته اند چه در مقابل محرم و چه در مقابل نامحرم. و در خصوص رقص بايد بگويم كه به فتواي مراجع عظام تقليد، فقط رقص زن در مقابل همسر خود و مرد هم در مقابل زن خود جايز است و غير اين حرام است.

(در ضمن شما مي توانيد براي اطلاع بيشتر به كتابهاي فلسفه اسرار احكام، ج2 و احكام روابط زن و مرد، و مسائل جديد، ج1و3.2 مراجعه بفرماييد.)

خداوند متعال همه ما را به مسائل اسلامي هر چه بيشتر آشنا و عامل بفرمايد، انشاءا... بحق محمد و آله والاطهار