مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: دليل چگونگي تسبيحات حضرت زهرا(س)
چرا تسبيحات حضرت زهرا(س) 34اللّه اكبر, 33الحمدللّه و 33سبحان اللّه دارد و بيش تر وكم تر نيست ؟


پاسخ:
تسبيحات حضرت زهرا(س)به اين صورت توسط پيامبر(ص)تعيين شد و به فاطمهء زهرا(س)عليم دادهو از مصاديق شمرده شد. امام صادق (ع)فرمود:

كثير است كه خدا فرمود: واذكروااللّه ذكراً كثيراً>.(1) روايات فراواني بر انجام اين تسبيحات بعد از نمازها وارد شده

و از خواندن هزار ركعت نماز مستحب بهتر شمرده شده است . امام باقر(ع)فرمود: .(2)***
پاورقي:
1.همان , ص 1022 باب 8از ابواب تعقيب , حديث 1

2.همان , ص 1023 باب 8از ابواب تعقيب , حديث 3