مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: حكام
موضوع فرعي: قضيه فدك و حادثه شكستن پهلوي فاطمه زهرا(س)
در خصوص قضيه فدك و حادثه شكستن پهلوي فاطمه زهرا(س)توضيح دهيد.


پاسخ:
فدك روستايي در اطراف مدينه بود كه چشمه ها و باغ هاي نخل فراوان در آن بود و در سال هفتم هجرت بدون جنگ و خونريزي به دست پيغمبر اسلام افتاد و چون پيغمبر(ص)خيبر را بگشود خداوند آن چنان رعبي در دل يهود فدك افكند كه خود به نزد حضرت آمده فدك را تسليم نمودند و حضرت آن را به خودشان سپرد كه در آن كار كنند و نيمي از محصول آن را به حضرت بپردازند و فك هم چنان ملك پيغمبر(ص)بود; زيرا آن از املاكي بوده كه به جنگ و لشكركشي بدست مسلمانان نيفتاده بود كه جزء بيت المال باشد. رسول خدا(ص)اين قريه را درحيات خود به فاطمه (س)بخشيد. گروهي از مفسران و محدثان ذيل آيه (1) نوشته اند چون اين آيه نازل شد پيغمبر(ص)فدك را به فاطمه (س)بخشيد. پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) ابوبكر گفت : آن چه به عنوان فئي در تصرف پيامبر(ص)بود, جزء بيت المال مسلمانان است و اكنون بايد در دست خليفه باشد. بدين جهت عاملانِ فاطمه (س)را از دهكده فدك بيرون راندند.(2) و بدين صورت فدك كه حق فاطمه زهرا(س)بود غصب شد.

به هر حال نزد مسلمانان صدر اسلام امري واضح و روشن بوده كه فدك حق فاطمه زهرا(س)بود و از او غصب شد. اما حادثه جانگذاز شكستن پهلوي فاطمه زهرا(ص)به يك روايت اين گونه آمده است : بعد از آن كه همه باابوبكر بيعت كردند, عمر به ابوبكر گفت همه به جز علي (ع)با تو بيعت كرده اند شخصي را بفرست و او را احضار كن .ابوبكر قنفذ را فرستاد و هربار آن حضرت از بيعت با ابوبكر امتناع نمود. عمر خشمگين شد و همراه خالدبن وليد وقنفذ به سوي خانه حضرت زهرا(س)روان شد و هيز طلبيد و درب منزل فاطمه زهرا(ص)را به آتش كشيد. سپس بايك لگد درباز شد و ناگاه فاطمه زهرا(س)فرياد كشيد: .

عمر شمشيرش را كه در نيام بود, بالا برد و به پهلوي حضرت زهرا(س)ضربه زده ناله حضرت زهرا(س)بلند شد.عمر با اين ضربه پهلوي فاطمه زهرا(س)را شكست و محسن فاطمه (س)سقط شد و به شهادت رسيد. فاطمه زهرا(س)رياد زد فضه مرا درياب . بعد از مدتي فاطمه زهرا(س)بر اثر ضربه هاي اين جفاكاران به شهادت رسيد و به سوي پدربزرگوار خويش شتافت .(3)

***
پاورقي:
1.روم 30 آيهء 38

2.سيد جعفر شهيدي , زندگاني حضرت فاطمه زهرا(س) ص 114

3.ره توشه راهيان نور, ويژه ماه مبارك 1375 ص 555و 556