مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: پرستاري حضرت زهرا (س) از پيامبر در جنگ احد
آيا در جنگ احد، حضرت زهرا(س) پرستار پيامبر بود يا پرستار كليه سربازان بود؟


پاسخ:
در تاريخ آمده است: به زهرا(س) خبر دادند كه در جنگ آسيب ديده است و سنگي به چهره او رسيده و چهرهاش را خونين ساخته است.

با دستهاي از زنان برخاست. آب و خوردني برداشتند و به محل جنگ آمدند. مجروحان را آب دادن و زخمهاي آنها را بستند. فاطمه(س) جراحت پدر را شست و شو داد. خون بند نميآمد؛ پاره بوريايي را سوزانيدند و خاكستر آن را بر زخم نهادند تا جريان خون قطع شد. واقدي نوشته است: شمار زنان چهارده نفر بود(1).

***
پاورقي:
1 - سيد جعفر شهيدي، زندگاني فاطمه(س)، ص 78، به نقل از مفازي واقدي، ص 249 و اناب الاشراف، ص 324.