مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احاديث
موضوع فرعي: روايتي از فاطمهء زهرا(س)دربارهء امامت حضرت علي (ع)
آيا روايتي از فاطمهء زهرا3دربارهء امامت حضرت علي 7وجود دارد؟ در كدام كتاب ؟


پاسخ:
روايات زيادي از حضرت فاطمه (س)دربارهء امامت اميرالمؤمنين (ع)وارد شده است , از جمله خطبه ءفدكيه كه حقانيت و شايستگي حضرت علي (ع)را در امر امامت و رهبري جامعهء اسلامي ثابت نموده است .