مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: سفره اي به نام حضرت زهرا(س)
سفره اي به نام حضرت زهرا(س)مرسوم است كه مي گويند بايد اين سفره در محلّ تاريك بازشود و هيچ مردي نبايد سر سفره باشد! آيا اين درست است ؟


پاسخ:
مدركي براي چنين اعتقادي , در جايي مشاهده نكرديم . البته خيرات كردن و سفره انداختن وطعام دادن , كار بسيار خوبي است , اما با اين شكل و روش كه مطرح كرده ايد, مدركي نيافتيم .