مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اعتقادات
موضوع فرعي: دليل آنكه حضرت زهرا(س) خواسته كه قبر او گمنام باشد
چرا حضرت زهرا(س) خواسته كه قبر او گمنام باشد و بشر از زيارت قبر شريف حضرت محروم باشند؟


پاسخ:
حضرت زهرا(س) بعد از رحلت پدر، آنگاه كه ديد روند حركت سياسي جهان اسلام، در مسير انحرافي قرار دارد، نه در آن مسيري كه پيامبر (ص) از پيش معين نموده بود، با تمام قوا كوشيد آن را به جاده اصلي خويش هدايت كند، ولي نشد، ليكن تلاشهاي سياسي حضرت زهرا(س) درس بزرگي براي امت اسلامي شد و راه را براي پويندگان هدايت نبوي هموار نمود.

حضرت زهرا(س) به جهت اين كه ناخشنودي خويش را از برخي نشان دهد، به علي (ع) وصيت نمود كه شبانه دفنش كنند و در مراسم خاك سپاريش، جز چند تن از خواص، ديگران حضور نداشته باشند. بعد از آن هم در راستاي همين اعتراض سياسي، امام علي (ع) از شناخته شدن مزارش جلوگيري كرد. امامان بعدي هم همين سياست را در پيش گرفتند و مزارش ناشناخته ماند؛ يعني اهل بيت پيامبر (ص) بإ؛ ّّ اين كار كوشيدند حوادث تلخ مربوط به ايام بعد از رحلت پيامبر (ص) به گونهاي براي آيندگان نقل گردد كه با محوريت حضرت زهرا(س) در تحليل و تفسير آن، مظلوميت و حقانيت امام علي(ع) مشاهده گردد.(1)پاورقي:

1 - زندگاني فاطمه زهرا(س)، اثر سيد جعفر شهيدي، ص 163 - 165.