مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: مصيبت ها
موضوع فرعي: وقايع بعد از سقيفه تا شهادت حضرت زهرا(س)
وقايع بعد از سقيفه تا شهادت حضرت زهرا(س) را بيان كنيد.


پاسخ:
بعد از شكل گيري سقيفه رويدادهاي متعددي به وجود آمد كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:

1_ بيعت خواستن از امام علي(ع):

يكي از حوادث مهم بعد از جريان سقيفه بيعت خواستن از امام علي(ع) است. ابابكر براي تثبيت حكومت و مشروعيت بخشيدن به حكومت خويش خواستار بيعت امام علي(ع) شد. طبيعي بود امام به دليل اين كه خود را شايستة1 رهبري مي دانست و از سوي ديگر منصوب توسط پيامبر(ص) بود2 حكومت ابابكر را غير مشروع مي دانست، از اين رو با او بيعت نكرد.3

حكومت در صدد بر آمد به اجبار از او بيعت بگيرد.4

2_ قضيه فدك:

يكي از رويدادهاي ديگر گرفتن فدك از فاطمة زهرا(س) بود. فدك قريه اي است كه در فاصلة دو يا سه روز راه (250 كيلومتري) از شمال مدينه و در جنوب خيبر قرار دارد كه آب فراوان و مزارع و نخلستان هاي بسيار دارد و پيامبر اسلام(ص) به دخت خود فاطمة زهرا بخشيد، امّا حكومت از او گرفت.5

فاطمه زهرا(س) با ابابكر در خصوص پس گرفتن فدك به احتجاج و استدلال پرداخت.6 فدك گرچه قطعة زميني بود،اما عوايد فراواني داشت. تا سالي 700 دينار نوشته اند، ولي گرفتن از فاطمة زهرا(س) و احتجاج حضرت براي برگرداندن آن بار سياسي داشت، از اين رو مي توان از آن به عنوان يكي از حوادث مهم ياد نمود.7

3_ فتنه ارتداد:

يكي از حوادث ديگر فتنة ارتدا است. بعد از رحلت پيامبر اسلام(ص) ارتداد برخي از قبايل آغاز شد كه از آنان به عنوان اهل ردّه ياد مي شود.8 اينان عقيده داشتند كه اگر محمد(ص) پيامبر بود نبايد مي مرد و از پرداخت زكات دريغ كردند و ابوبكر به رأي خويش بي آنكه با كسي مشورت كند با آن ها جنگيد و جمعي را كشت و برخي را اسير نمود9 كه از اين حادثه به عنوان فتنه ردّه در تاريخ اسلام ياد شده است.

***
پاورقي:
1 ابن قتيبه دينوري، الامامه والسياسه، ص 16- 17؛ تاريخ ابي الغدا، ج 1، ص 219 - 220.

2 تفسير نمونه،ج5، ص 2 به بعد.

3 الأمامه والسياسه، ص 16- 17؛ احتجاج طبرسي، ج 1، ص 66 به بعد.

4 تاريخ ابي الغدا، ج 1،ص 219 - 220؛ دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج 5، ص 229.

5 دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج 5، ص 231.

6 احتجاج طبرسي، ج1، ص 131، به بعد.

7 دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج5، ص 231.

8 همان.

9 علي اكبر دهخدا، لغت نامه، واژة ردّه؛ معارف و معاريف، ج 5، ص 649؛ دائره المعارف فارسي، واژةردّه