مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: مواقع خواندن تسبيحات حضرت زهرا(س)
آيا تسبيحات حضرت زهراس به جز در بعد از نماز، در جاهاي ديگر هم ثواب دارد؟


پاسخ:
تسبيحات حضرت زهراس نه تنها بعد از نماز ثواب دارد، بلكه هرگاه انسان تسبيحات حضرت زهراس را بگويد، مستحب است و ثواب دارد. حتي در روايات تأكيد شده كه به كودكان تسبيحات حضرت زهراس را تعليم دهيم و آنها را به گفتن ذكر تسبيحات حضرت زهرا س امر بكنيم.

{P . وسايل الشيعه، ج 4، باب استحباب ملازمة تسبح الزهراس و امر الصبيان به، ص 1022 و 1023.

در روايات زيادي آمده است كه اگر تسبيح فاطمه زهرا س را كسي بگويد، ذكر كثير خداوند سبحان را نموده است.

{P . همان.

در بعضي از روايات استحباب گفتن تسبيحات حضرت زهراس هنگام خواب ذكر شده است.

{P . همان، باب 11، استحباب الزهرا س عند النوم، ص 1025 و 1026.

از مجموع روايات ميتوان استحباب تسبيحات حضرت زهراس را در هز زمان هر مكان اثبات نمود.