مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: محرميت به حضرت زهرا(س)
آيا ما مردهاي شيعه با حضرت زهرا(س) محرم هستيم؟


پاسخ:
شيعه و سنّي در محرميت تأثير ندارد. اگر كساني حضرت زهرا(س) جدة آنان محسوب نشود، به آن حضرت محرم نيستند، ولي مردهايي كه از طرف پدر يا مادر، انتسابشان به حضرت زهرا به عنوان جدّه ثابت باشد، با آن حضرت محرم هستند. مردهايي كه با زن سيده اي كه انتسابش به حضرت زهرا به لحاظ جده (مادر بزرگ از طرف پدر) ثابت باشد، ازدواج كرده باشند، با آن حضرت محرم هستند،چون داماد حضرت محسوب ميشوند. احكام محرميت و غير محرميت آن حضرت با مردان مانند احكام ديگران است و خصوصيت و ويژگي از اين لحاظ در كار نيست.