مرکز پاسخگويي: جامعة الزهراء
موضوع اصلي: احاديث
موضوع فرعي: سخني از حضرت زهرا (س)
طبق فرمايش حضرت فاطمه زهرا (س)، هر كس به دستوراتي كه ما به آنها امر كرديم عمل كند، شيعه ماست، والاّهرگز. حال سؤال من اين است ما كه معصيت كار هستيم آيا جزء شيعيان محسوب نميشويم و شفاعت ائمه، شامل حال ما نميشود؟
پاسخ:
همانطور كه در ميان انسانها براساس نيكوكار بودن، طبقات و درجاتي است، شيعيان نيز طبقات و درجاتي دارند. شيعيان واقعي آنهايي هستند كه از طريق پيشوايان دين(ع) تخطّي نميكنند، و آنها كه خطاكارند به نسبت مراعات وظايف شرعي به ترتيب در درجات بعدي قرار ميگيرند. حضرت امام4 در كتاب اربعين حديث ميفرمايد: «جلوة شفاعيت شامخان در اين عالَم هدايت آنهاست، و در آن عالم باطنِ هدايت، شفاعت است. تو از هدايت اگر بيبهره شوي از شفاعت بيبهرهاي; و به هر قدر هدايت شدي، شفاعت شوي. شفاعت رسول اكرم(ص) مثل رحمت حق، مطلق است، محل قابل بايد از او استفاده كند»(53). يعني اگر ما منتظر شفاعت در آخرت هستيم، در دنيا بايد به طور جدّي خود را در پرتو هدايت آنان قرار دهيم.

***
پاورقي:
-53 اربعين حديث، حضرت امام، ص 150.