مرکز پاسخگويي: جامعة الزهراء
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: حضور سلمان فارسي در منزل امام علي(ع)
در كتاب جلوه هاي رفتاري حضرت زهرا(س) نقل شده كه سلمان ميگويد: روزي فاطمه زهرا(س) راديدم كه مشغول آسياب بود. در اين هنگام فرزندش گريه ميكرد. عرض كردم: براي كمك به شما آسياب كنم يا بچه را آرام نمايم؟ فرمود: من به آرام كردن فرزند اولي هستم. شما آسياب را بچرخانيد. الف) آيا در آن موقع حضرت علي(ع) در منزل حضور نداشته كه به حضرت زهرا (س) كمك نمايد؟ ب) در اين صورت، بدون حضور ايشان، چگونه سلمان كه مرد نامحرمي بود در خانة آن حضرت رفت و آمد مينمود؟

پاسخ:
در مورد حضور يا عدم حضور آن حضرت، بايد به همان نقل مراجعه كرد ممكن است امام حضور داشته و به كار مهم ديگري مشغول بوده و يا اينكه مثل همة مردان، به طور معمول از منزل خارج شده و سلمان كه در آن موقع حدود 250 سال عمر داشته، براي كاري به منزل آن حضرت آمده و اين صحنه را مشاهده نموده و خواسته كمكي كرده باشد.

امّا در هر حال، سلمان بسيار مورد اعتماد و اطمينان رسول الله((ص)) و حضرت علي ((ع)) بوده و با توجه به موقعيّت خاص او نسبت به اين بيت (كه مدال «سَلمانُ مِنّا اَهْلِ الْبَيْت» را دريافت نموده) حضور او در منزل آن بزرگواران هيچ مشكلي نخواهد داشت; چه با حضور امام و چه بدون حضور ايشان.