مرکز پاسخگويي: جامعة الزهراء
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: مقدار مهرية حضرت زهرا(س) به مقدار روز
در رابطه با مقدار مهرية حضرت زهرا(س) به روز، سؤالاتي صورت گرفته، با تحقيقاتي كه در رابطه با نقره صيرفي متخصصين اين امر و غيره انجام شده، گاهي حدود همان 40 سكه طلا، يا طبق بعضي نظرات كمتر و بيشتر ميشود. لطفاً چنانچه در اين زمينه به نتيجه و پاسخ صحيحي دسترسي پيدا شده با دليل آن مبذول فرماييد.


پاسخ:
در زمان ظهور اسلام و تا مدتي بعد از اسلام دو نوع سكه هرقلي و كسروي از روم و ايران به صورت درهم و دينار در عربستان رايج بوده است. و در زمان عبدالملك به راهنمايي امام باقر(ع) اولين سكة اسلامي ضرب گرديد.

وزن دينار همواره ثابت و برابر يك مثقال 18 نخودي طلا بوده است كه وزني در حدود 515/3 گرم داشته است. اما وزن درهم متفاوت بوده بعضي از دراهم 20 قيراط ]قيراط معادل وزن 3 دانه جو متوسط[ بعضي 12 و برخي 10 قيراط نقره بوده است.

وزن درهم مسكوك در زمان عبدالملك 6 دانق بوده كه 4/2 گرم ميشود و اگر با نخود بسنجيم 6/12 نخود برابر 4607/2 گرم ميشود.

و اما رابطه ارزشي دينار و درهم در زمان صدر اسلام هر دينار برابر 10 درهم بوده است و اين معنا را ميتوان از بعضي روايات به دست آورد كه از جملة آن صحيحه عبدالرحمن بن حجاج(83): كان عليٌ(ع) يقول: «الديةُ الفِ دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم». ديه كامل هزار دينار است و هر دينار برابر 10 درهم ميباشد. اما در صحيحه عبدالله بن سنان(84): «فالديّه اثنا عشر الفاً... فدراهم بحسب ذلك اثنا عشر الفاً» آمده است كه ارزش هر دينار برابر 12 درهم ميگردد و بعيد نيست نسبت به نوع درهمها تفاوت كرده باشد. به هر حال بنا بر صحيحه عبدالرحمن بن حجاج و غير آن معادل ارزشي 500 درهم مهرية حضرت زهرا(س) برابر 50 دينار 18 نخودي طلا و 5/37 مثقال صيرفي طلا ميگردد.

***
پاورقي:
-83 وسايل الشيعه، ج 19، ص 141، باب 1، حديث 1.

-84 وسايل الشيعه، ج 19، ص 141، باب 1، حديث 9.