مرکز پاسخگويي: جامعة الزهراء
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: حكم شنيدن صداي گريه زن توسط نامحرم
شنيدن صداي گريه زن توسط نامحرم چه حكمي دارد؟ اگر اشكال دارد، در مورد رسيدن صداي گريه حضرت زهرا (س) به همسايگان و اعتراض آنها مبني بر اين كه حضرت شب گريه كند يا روز چه بياني داريد؟


پاسخ:
شنيدن صداي گرية زن، اگر محرك نبوده و مفسده اي نداشته باشد، اشكال ندارد. اما جريان گريه هاي حضرت زهرا (س) مطلبي جداگانه است و ربطي به اين سؤال و مسأله فقهي ندارد; زيرا اولاً گريه هاي آن عزيز بزرگوار جنبة روشنگري و ساختن مردم را داشته نه فقط سوختن محض! ثانياً در ملاء عام و حضور مردان نامحرم، آن هم طوري كه منجر به آزار و اذيت شود، مطلبي است كه از يك معصوم بعيد است.