مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: چگونگي مصحف حضرت زهرا(س)
مصحف حضرت فاطمه((عليها السلام)) چه بوده است؟

پاسخ:
مصحف حضرت فاطمه((عليها السلام)) در احاديث وارد شده كه حضرت فاطمه((عليها السلام))بعد از پدر بزرگوارش داراي اندوه شديد بود خداوند فرشته اي (درباره اين احاديث آمده كه اين فرشته جبرئيل بوده است) را فرستاده كه وي را از وقايع آينده خبر دهد بنابراين محتواي مصحف حلال و حرام نبوده بلكه علم مايكون(آگاهي مربوط به آينده) بوده است و فرشته آنها را مي گفت و اميرالمومنين((عليه السلام)) آنها را مي نوشت.