مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: قرآن
موضوع فرعي: آيه قرآن در شأن حضرت زهرا(س)
كدام آيات در شأن حضرت فاطمه((عليها السلام)) نازل شده باشد؟

پاسخ:
فدك از اموالي بود كه بدون جنگ از يهوديان به پيامبر اسلام رسيد. بر اساس آنچه در قرآن مجيد آمده است اينگونه اموال از آن پيامبر است و بر اساس آنچه در احاديث آمده، هنگامي كه آيه: «و آت ذاالقربي حقّه(1); به ذي القربي به حقّش را بده» نازل گرديد، پيامبر به دستور خداوند فدك را به فاطمه داد كه از آن او و فرزندان و نوادگانش باشد.
بر اين اساس، فدك از غنائم نبود تا به طور مساوي ميان همه تقسيم شود; بلكه بر اساس تشريع الهي مال پيامبر بود و به دستور خدا به فاطمه((عليها السلام)) داده شد.

***
پاورقي:
1 - سوره آل عمران، آيه 61.
2 - سوره احزاب، آيه 3.
فاطمه زهرا((عليها السلام)) از زمره آنان بود، نازل گرديده است.