مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: سن ازدواج حضرت زهرا(س)
آيا حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام)) در سنّ نه سالگي يا 19 سالگي يا 23 سالگي ازدواج كرد؟

پاسخ:
مشهور اين است كه حضرت فاطمه((عليها السلام)) در سنّ 9 سالگي ازدواج كرد كه اين مطلب امر عجيبي نيز نيست; زيرا، صرف نظر از امتيازات و ويژگيهاي آن بانوي گرامي، مقتضاي آب و هواي حجاز اين بوده است كه دختران در اين سن آمادگي براي ازدواج پيدا مي كردند.