مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: ولادت
موضوع فرعي: ولادت حضرت فاطمه (عليها السلام )
زناني كه در وضع حمل حضرت خديجه، هنگام ولادت حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام))به كمك وي آمدند چه كساني بودند؟

پاسخ:
چهار زني كه هنگام ولادت فاطمه((عليها السلام)) براي كمك به حضرت خديجه((عليها السلام)) آمدند چنانكه در حديث آمده عبارتند از: ساره، همسر حضرت ابراهيم((عليه السلام)); آسيه، همسر فرعون، كه زني بسيار شايسته بود; مريم، دختر عمران و كلثوم، خواهر حضرت موسي((عليه السلام)).