عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   خطبه و سخنراني فاطمه در مسجد مدينه  
  2   ابوبكر از حربه ي عوامفريبي استفاده مي كند  
  3   پاسخ دندان شكن فاطمه ابوبكر را رسوا مي كند  
  4   لحن خليفه كمي تغيير كرد  
  5   سخنان فاطمه  
  6   بر سر قبر پدر