عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   فرستادن غذا از طرف خداوند براي حضرت زهرا  
  2   اقرار به رسالت پدر در شكم مادر  
  3   چرخيدن آسياي دستي به خودي خود در خانه حضرت زهرا  
  4   حرام بودن آتش بر فاطمه زهرا