عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   ام العيال  
  3   ديگر موقوفات صديقه طاهره  
  4   باغ هاي هفتگانه موقوفه فاطمه  
  5   آيا فدك جزء موقوفات بوده يا نه؟