عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   استدلالها به آيات قرآن  
  3   اقتباسها از آيات  
  4   جملات ناظر به آيات