مشكلات و آسايش همسايه


قالَتْ عليها السلام: الْجارُ ثُمَّ الدّارُ. [30] .


***

ترجمه:

فرمود: اوّل بايد در فکر مشکلات و آسايش همسايه و نزديکان و سپس در فکر خويشتن بود.


***

[31] مجمع الزّوائد: ج 8، ص 108، مسند فاطمه: ص 33 و 52.