ورود حضرت زهرا به مسجد پيامبر از در مخصوص


پس از هجرت به مدينه و ساختن مسجد، پيامبر (ص) و اصحاب، خانه هاي خود را در اطراف آن ساختند و هر كدام از خانه ها دري به مسجد داشت كه از همان درها وارد مسجد مي شدند.

روزي جبرئيل بر رسول خدا (ص) نازل شد و گفت: خدايت امر كرده است كه همه بايد درهاي خصوصي به مسجد را ببندند، مگر علي (ع) و فاطمه (س).

سبط الجوزي مي نويسد:

«اين عمل سر و صدايي در ميان عده اي پديد آورد و گمان كردند اين استثنا از جنبه ي عاطفي است، رسول خدا (ص) همه را گرد آورد و آنگاه براي روشن شدن اذهان خطبه اي ايراد نموده، فرمود: من از جانب خود هرگز دستور باز ماندن و بسته شدن دري را نداده ام، بلكه اين امري بود از جانب خدا، و من هم از آن پيروي كردم».(1)

***

1ـ چشمه در بستر، ص 104 و 105.