نقش محبت حضرت فاطمه در محشر؟


از حضرت سلمان نقل شده كه رسول خدا درباره ي محبت فاطمه فرمودند:

يا سلمان! من احب فاطمه بنتي فهو في الجنه معي، و من ابغضها فهو في النار. يا سلمان! حب فاطمه ينفع في ماه من المواطن، ايسر ذالك المواطن الموت و القبر و الميزان و المحشر و الصراط و المحاسبه... يا سلمان! ويل لمن يظلمها و يظلم بعلها اميرالمؤمنين عليا، و ويل لمن يظلم ذريتها و شيعتها. (1)

اي سلمان! هر كس دخترم فاطمه را دوست بدارد، او در بهشت و كنار من خواهد بود و هر كس او را دشمن بدارد گرفتار آتش مي شود.

سلمان! علاقه مندي به فاطمه در صد جا به درد مي خورد: از جمله ي آنها: هنگام مرگ، عالم برزخ، درياي ميزان، عرصات محشر، پل صراط و محاسبه ي اعمال.

سلمان! واي بر كساني كه به او ظلم كنند و واي بر آنان كه به شوهر او جفا نمايند، حتي واي بر ستمگراني كه به فرزندان و شيعيان وي ستم كنند.

اين حديث مي رساند كه عشق و علاقه به فاطمه عليهاالسلام در عرصات محشر نيز نجات دهنده است.

***

1ـ فرايدالسمطين، ج 2، ص 67، ش 391.