مراد از طوبي!


امام باقر (ع) فرمود: از رسول خدا (ص) درباره ي آيه ي شريفه ي «الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبي لهم و حسن م آب» سؤال شد، فرمود: طوبي درختي است در بهشت كه ريشه اش در خانه ي من و شاخه اش در بهشت است.

گفته شد: يا رسول اللَّه! درباره ي آن از شما قبلاً سؤال شد و شما فرموديد كه آن درختي است در بهشت كه ريشه اش در خانه ي علي و فاطمه و شاخه اش در بهشت مي باشد.

رسول خدا (ص) فرمود: همانا در قيامت خانه ي من و خانه ي علي و فاطمه در يك جاست.(1)

***

1ـ ينابيع المودة، ص 131.