محبت فراوان پيامبر خدا نسبت به فاطمه زهرا


روزي پيامبر (ص) در ميان علي و فاطمه نشست. حضرت علي عليه السلام به پيامبر (ص) عرضه داشت: «كداميك از ما دو نفر را بيشتر دوست داريد، من و يا فاطمه سلام اللَّه عليه را؟» پيامبر (ص) فرمودند «فاطمه عليهاالسلام را بيشتر دوست مي دارم، و تو نزد من عزيزتر و ارزنده تر مي باشي» و پاسخي از اين بهتر براي توصيف مقام و منزلت علي عليه السلام و فاطمه سلام اللَّه عليه نمي باشد، زيرا پيامبر صلي اللَّه عليه و آله فاطمه سلام اللَّه عليه را از روي شفقت و محبت پدرانه بيشتر دوست داشت و علي عليه السلام را از نظر مقام و منزلت و فضيلت گرامي تر مي داشت.

***