فاطمه زهرا در محشر


انسان پس از مردن ممكن است هزاران سال بلكه ميليونها سال در عالم قبر (برزخ)بماند، ولي سرانجام دوباره زنده شده و براي پس دادن اعمالش، به عالم رستاخيز خواهد آمد.

در قرآن مجيد آيات زيادي از سختي آن روز سخن به ميان آورده و اضافه مي كند كه انسانها در همچو لحظاتي از ترس و وحشت، نزديكترين افراد خويش را فراموش مي كنند.

مادران باردار، از وحشت، بچه هايشان را سقط مي نمايند و زنان شيرده، از فرزندان شيرخوار غفلت مي كنند، و كسان ديگر در حال مستي به سر مي برند، در حالي كه مست نيستند، ولي عذاب خدا ترسناك است. (1) آري در آن روز زنده ها مي ميرند و همراه مرده ها دوباره زنده مي شوند و همگي به محشر مي آيند...

***

1ـ حج/ 1 و 2: ان زلزله الساعه شى عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما رضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ماهم بسكارى ولكن عذاب اللَّه شديد.