عصمت حضرت زهرا


حضرت فاطمه ي زهرا عليهاالسلام، تنها زن معصوم اسلام است، كه عصمت او ريشه ي قرآني و حديثي داشته و تاريخ زندگي پرافتخارش، شاهد بزرگ ديگري در اين مقوله مي باشد.

فاطمه عليهاالسلام پيش از آنكه متولد گردد، نطفه اش از غذاي پاك بهشتي در صلب پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله و آنگاه خديجه قرار داده شده و در رحم مادر، پناه و انيس او به حساب آمده و هنگام ولادت با فرستادگان غيبي به سخن پرداخته و سپس در مدت محدود حياتش صدها كرامت محيرالعقول نشان داده و... همگي اينها از عصمت آن بانوي گرانقدر حكايت دارد.

آري فاطمه عليهاالسلام به عنوان الگو و اسوه ي زنان عالم معرفي شده و ديگر زنان، بايد از زندگي بي لغزش او سرمشق بگيرند و شيوه هاي تربيتي و اخلاقي و خودسازي را، در آيين: عبادي، همسرداري، پرورش فرزند، حقوق اجتماع و مردم و... به كارگيرند و آن كنند كه او كرده و آن گونه روند كه او رفته است.

نگارنده عقيده دارد كه خانه و زندگي مشترك خانوادگي، بهترين محك براي سنجش اخلاق و رفتار و ايمان و تقوا و عدالت و... هر كس محسوب مي گردد و حضرت فاطمه عليهاالسلام در كنار پدر و خانه ي پدري امتحان خوبي داده و مدال «فداها ابوها». «ام ابيها» و دهها مدال ديگر از دست پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله دريافت داشته است و هم در خانه شوهر تا آنجا پيش رفته، كه اميرالمؤمنين مي فرمايند: فاطمه عليهاالسلام كوچكترين عملي كه باعث خشم من گردد انجام نداد، او مرا نافرماني نكرد و با اخلاق و رفتارش غمها و غصه هاي ديگر مرا برطرف ساخت.(1)

***