صفوف ملائكه در حضور فاطمه زهرا


ديدار ملائكه با فاطمه عليهاالسلام در اين چند جايي كه ذكر شد محدود نبوده، بلكه خداوند آنها را براي خدمت به فاطمه عليهاالسلام مأمور و موظف ساخته بود و پيوسته در رفت و آمد به خانه و حضور زهرا بودند.

ملائكه گاهي حسنين را مراقبت و مواظبت مي كردند و گاهي براي آنان و خود فاطمه عليهاالسلام لباسهاي بهشتي مي آوردند و حتي در دستاس و آرد كردن جو و گندم ياور فاطمه عليهاالسلام بودند، و براي هرگونه خدمتگزاري صف كشيده و از هم سبقت مي گرفتند...

اگر كسي مختصر اطلاعاتي در مورد سيره ي آن حضرت داشته باشد، به يقين مي داند كه فاطمه عليهاالسلام كسي است كه پيوسته مشغول الطاف الهي بوده و فرشتگان آسماني در ايام مختلف به خدمت او مي پرداختند...

روزي پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله به معرفي دخترش فاطمه عليهاالسلام پرداخت و او را برترين زن جهان از اولين و آخرين خواند، آنگاه اضافه كرد:

انها لتقوم في محرابها فيسلم عليها سبعون الف ملك من الملائكة المقربين.

او هنگامي كه در محراب عبادت مي ايستد، هفتاد هزار نفر از ملائكه براي او سلام و درود مي فرستند... (1)

***

1ـ عوالم، ج 11، ص 99.