شهادت قرآن بر عصمت فاطمه


پروردگار عالم در قرآن مجيد (سوره ي احزاب، آيه ي سي و سه) مي فرمايند:

انما يريداللَّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا.

خداوند فقط مي خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك گرداند.

اين آيه گواهي مي دهد كه اهل بيت معصوم و بي لغزش هستند و هيچ گناهي نمي كنند. («الرجس» در آيه شامل همه ي گناهان و لغزشها مي گردد، كه اهل بيت از آنها دورند.)

مراد از اهل بيت كيست؟ جواب و بحث و بررسي آن در فصل اول اين كتاب گذشت و طبق احاديث معتبر اهل سنت و اظهارات و اعترافات همسران پيامبر صلي اللَّه عليه و آله، ثابت گرديد كه مراد از آن پنج تن آل عبا مي باشند، كه فاطمه ي زهرا عليهاالسلام يكي از آنهاست، بنابراين، فاطمه عليهاالسلام طبق گواهي قرآن مجيد معصوم مي باشد.

***