شب قدر همان فاطمه زهرا


فاطمه صلوات اللَّه عليها ليلةالقدر بود، و ليلةالقدر داراي مراتبي است، چنانكه همه حقايق وجودي چنين اند هر مرتبه داني رقيقه عالي آن است و مرتبه عالي، حقيقت رقيقه ي مرتبه داني است. خداي سبحان فرمود: «شما نشئه نخستين را فهميديد پس چرا متذكر نمي گرديد» و در روايت رضوي چنين آمده: «خردمندان دانستند كه حقايق عالم ماوراي اين نشئه جز از طريق حقايق اينجا شناخته نمي شوند».

در اثر صادقي آمده است: «خداي تعالي عالم ملك را بروزان ملكوت خلق كرده و ملكوت را بر مثال جبروت تأسيس كرده تا از ملك بر ملكوت و از ملكوت بر جبروت (عقول) استدلال شود».

بدان كه از منازل سير حبي وجودي در قوس نزولي به ليل و ليالي تعبير مي شود و در قوس صعودي به يوم و ايام تعبير مي گردد. پس عصمةاللَّه الكبري حضرت فاطمه همانگونه كه ليلةالقدر است همچنين يوم اللَّه نيز مي باشد. و انسان كامل در عصر محمدي وعاء حقايق قرآن است. اگر خواهي چنين بگو: انسان كامل قرآن ناطق است. پس يازده قرآن ناطق از اين شب مباركه اي كه شب قدر است و مادر امامان است، نازل شده است. پس بفهم آنگاه در سخن حق سبحان تدبر نما كه به پيغمبر اكرم فرمود: «ما به تو كوثر را بخشيديم».

رسول خدا (ص) فرمود: «هركس فاطمه را آنگونه كه حق فاطمه است بشناسد شب قدر را ادراك كرده است و علت نامگذاري آن حضرت به فاطمه آن است كه خلايق از كنه معرفت وي بريده شدند (به كنه معرفت وي نمي رسند)».

و در اثر صادقي چنين آمده: «هركس فاطمه را آنگونه كه سزا است بشناسد، ليلةالقدر را ادراك كرده است».

تمام اين حديث در تفسير فرات كوفي چنين است: «فرات گويد محمد بن قسم بن عبيد به اسناد معنعن خويش از ابي عبداللَّه عليه السلام ما را حديث كرد كه آن حضرت فرمود: انا انزلناه في ليلةالقدر. ليله فاطمه است و قدر اللَّه است، پس آنكس كه فاطمه را آنگونه كه سزاست بشناسد ليلةالقدر را ادراك كرده است. علت نامگذاري وي به فاطمه آنست كه خلايق از معرفت فاطمه محروم و بريده شدند.

(محمد بن قسم شك كرده كه حديث با «عن» از حضرتش شرف صدور يافت و يا بدون «عن)» و سخن خدا: «و ما ادريك ما ليلةالقدر، ليلةالقدر خير من الف شهر» يعني چه مي فهمي كه ليلةالقدر چيست ليلةالقدر بهتر از هزار ماه است يعني شب قدر بهتر از هزار مومن است زيرا فاطمه مادر فرود مومنان است- تنزل الملائكة والروح فيها- ملائكه و روح را در اين شب فرود مي آورند و ملائكه مومناني اند كه علم آل محمد (ص) را واجدند و مراد از روح القدس فاطمه است. باذن ربهم من كل امر سلام هي حتي مطلع الفجر يعني از هر امري به اذن پروردگارشان در حالي كه سلام مي گويند تا فجر طلوع كند يعني تا حضرت قائم خروج كند».

***