رجعت حضرت زهرا به دنيا


از جمله اموري كه از ضروريات مذهب شيعه و مختصات آنست، اعتقاد به رجعت مي باشد و آن برگشتن جمعي از نيكان محض و بدان محض است در دنيا پيش از قيامت كبري، و اكثر علماي اماميه مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد مرتضي و شيخ طبرسي و سيد بن طاووس و علامه مجلسي رحمه اللَّه و غير ايشان از بزرگان اكابر آنها بر حق بودن رجعت دعوي اجماع نموده و بسياري از محدثين شيعه در اين باره كتابهاي جداگانه اي نوشته اند.

از فضائل ممتاز حضرت زهرا عليهاالسلام يكي رجعت است. با ائمه اطهار بار ديگر برمي گردد و از خداوند نسبت به ظالمين دادخواهي مي كند. چنانچه در خبر مفصل از مفضل بن عمر از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است. (1)

***

1ـ فضائل الزهرا عليهاالسلام/ سيد محمد تقى مقدم/ ص 217- بحار/ ج 53/ ص 143