خشم فاطمه زهرا موجب غضب الهي


حاكم (1)به نقل از علي عليه السلام آورده است: رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله و سلم به فاطمه فرمود:

خداوند با غضب تو غضب مي كند و با رضاي تو خشنود مي شود.

اين حديث را همچنين ابن اثير (2)ابن حجر (3)و متقي (4) روايت كرده اند.

حاكم (5) به نقل از ديلمي از علي عليه السلام آورده است:

خداوند- عزّوجلّ- خشمگين مي شود با خشم فاطمه و خشنود مي شود با خشنودي فاطمه.

در همان صفحه دوباره (با كمي اختلاف) حديث را به نقل از ابويعلي و طبراني و ابونعيم ذكر مي كند.

ذهبي در ميزان الاعتدال (6) به نقل از طبراني با سندي كه اعتراف به صحت آن مي كند، از علي عليه السلام نقل مي كند كه رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله و سلم به فاطمه فرمود:

همانا پروردگار با غضب تو غضب مي كند و با رضاي تو خشنود مي شود.

محب طبري به نقل از علي عليه السلام مي نويسد: رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله و سلم فرمود:

فاطمه، همانا خداوند با غضب تو غضب مي كند و با رضاي تو، خشنود مي شود. شگفت است! احاديث اين باب با صراحت دلالت دارد بر اينكه خداوند در اثر غضب فاطمه غضب مي كند- در اول فصل پيشين نيز روايتي از بخاري آورديم كه بر همين مضمون دلالت داشت- و همچنين دلالت دارد بر اينكه خشم فاطمه، رسول خدا را نيز خشمناك مي كند، با اين همه خود بخاري مي نويسد:

فاطمه دخت رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله و سلم بر ابي بكر غضب كرد و از او دوري مي كرد تا آنكه از دنيا رفت.

همچنين در باب «غزوة خيبر» مي نويسد:

فاطمه از ابي بكر دوري كرد و با او سخن نگفت تا از دنيا رفت.

در كتاب الفرائض نيز همان مضمون را تكرار مي كند. مسلم (7) ، احمد بن حنبل (8) و بيهقي (9)نيز اين روايت را آورده اند.

ترمذي (10) مي نويسد:

فاطمه به ابي بكر و عمر گفت: «سوگند به خدا هرگز با شما سخن نگويم» و سخن هم نگفت تا از دنيا رفت.

در آخر فصل گذشته نيز سخنان فاطمه خطاب به ابي بكر و عمر نقل شد.

***

1ـ مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 153.

2ـ اسدالغابة، ج 5، ص 522.

3ـ تهذيب التهذيب، ج 12، ص 441.

4ـ كنزالعمال، ج 7، ص 111 به نقل از ابن‏نجار

5ـ كنزالعمال، ج 6، ص 219.

6ـ بميزان الاعتدال، ج 2، ص 72.

ذخائرالعقبى، ص 39 از ابوسعيد در «شرف النبوه» و ابن‏المثنى در معجم نقل مى‏كند. صحيح بخارى، كتاب الخمس.

7ـ صحيح مسلم، كتاب الجهاد.

8ـ مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 9، طبع ميمنيه.

9ـ سنن بيهقى، ج 6، ص 300، طبع حيدرآباد.

10ـ صحيح ترمذى، باب: ما جاء فى تركة الرسول صلى اللَّه عليه و آله و سلم