چرخيدن آسياي دستي به خودي خود در خانه حضرت زهرا


جناب ابوذر مي گويد: رسول خدا (ص) مرا به دنبال علي (ع) فرستاد. به خانه اش رفتم و او را خواندم، ولي پاسخ مرا نداد. و آسياب دستي را ديدم كه بدون اينكه كسي باشد به خودي خود، مي گردد. دوباره او را خواندم، بيرون آمد و با هم نزد رسول خدا (ص) رفتيم و پيامبر متوجه علي (ع) شد و چيزي به او گفت كه من نفهميدم.

گفتم: شگفتا! از دستاسي كه بدون گرداننده مي گردد.

آنگاه پيامبر (ص) فرمود: خداوند قلب دخترم فاطمه و اعضا و جوارحش را پر از ايمان و يقين كرده و چون خداوند ضعف او را دانست، پس در روزگار سختي به او كمك كرد و كفايتش نمود. مگر نمي داني كه خداوند، فرشتگاني را قرار داده تا خاندان محمد را ياري دهند؟! (1)

***

1 ـ بحارالانوار، ج 43، ص 29.