پاداش سلام بر فاطمه زهرا


يزيد بن عبدالملك نوفلي از پدرش از جدش چنين روايت كرده است:

روزي خدمت حضرت فاطمه زهرا (س) مشرف شدم، ابتدا آن حضرت بر من سلام كرد و فرمود: پدرم (در زمان حياتش) فرمود: هركس سه روز بر من و تو سلام كند، بهشت براي او خواهد بود.

از حضرتش پرسيدم: آيا اين مطلب مخصوص دوران حيات و زندگي شما و آن حضرت است و يا شامل بعد از فوت شما و ايشان نيز خواهد بود؟

فرمود: هم در زمان زندگي و هم پس از مرگ ما. (1)

***

1ـ مناقب ابن‏مغازلى شافعى، ص 363. 1ـ مناقب ابن‏مغازلى شافعى، ص 363.