اقرار به رسالت پدر در شكم مادر


وقتي كه كفار از پيامبر اسلام (ص) انشقاق قمر را خواستند، زماني بود كه خديجه (س) به فاطمه (س) حامله بود و خديجه از اين سؤال كفار ناراحت شده و گفت: زهي تأسف براي كساني كه محمد را تكذيب مي كنند! در حالي كه او فرستاده ي پروردگار من است.

پس فاطمه (س) از شكم مادرش صدا كرد: اي مادر! نترس و محزون نباش، زيرا خدا با پدر من مي باشد.

پس وقتي كه مدت حمل خديجه (س) تمام شد و موقع وضع حمل رسيد، خديجه فاطمه (س) را به دنيا آورد و او به نور جمال خود تمام جهان را روشن و منور ساخت.(1)

***

1 ـ روض الفائق، ص 214.