اذيت به فاطمه اذيت به خدا و پيامبر است


اينكه اذيت فاطمه عليهاالسلام اذيت خدا و پيامبر صلي اللَّه عليه و آله است، موضوعي است كه دهها حديث معتبر در اين باره در كتب شيعه و سني آمده، كه اينك بدون نياز به تحليل، به چند حديث از آنها تبرك مي جوييم:

1- قال رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله: فاطمه بضعه مني، فمن اغضبها اغضبني. (1)

رسول خدا فرمودند: فاطمه پاره ي تن من است، هركس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده.

2- عن النبي صلي اللَّه عليه و آله: فاطمه بضعه مني، و هي نور عيني، ثمره فوادي، و روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، و من آذاني فقد آذي اللَّه، و من اغضبها فقد اغضبني، يوذيني ما آذاها. (2)

پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله فرمودند: فاطمه پاره ي تن من، نور چشمم، ميوه ي دلم و روح و روانم است. هركس او را اذيت كند، مرا اذيت نموده و اذيت من اذيت خداست و كسي كه وي را به خشم آورد، مرا به خشم آورده، اذيت مي كند مرا، آنچه فاطمه را اذيت كند. 3- قال النبي: فاطمه بضعه مني، من آذاها فقد آذاني، و من آذاني فقد آذي اللَّه عز و جل و هذا يدل علي عصمتها. (3)

رسول گرامي فرمودند: فاطمه پاره ي تن من است، هركس او را اذيت كند مرا اذيت نموده و كسي كه مرا اذيت كند، خدا را اذيت كرده. (سپس ابن ابي الحديد مي گويد:اين حديث، عصمت فاطمه را در بر دارد.)

4- عن رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله: ان اللَّه عزوجل ليغضب لغضب فاطمه، و يرضي لرضاها. (4)

از پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله آمده است: خداوند با خشم و غضب فاطمه به خشم آيد و با رضاي او راضي مي گردد.

5- قال رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله: فاطمه بضعه مني، يوذيني ما اذاها. (5)

پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله فرمودند: فاطمه پاره ي تن من است، اذيت مي كند مرا، آنچه او را بيازارد.

6- قال رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله: فاطمه بنت محمد، و هي بضعه مني، فمن آذاها فقد آذاني، و من آذاني فقد آذي اللَّه. (6)

رسول خدا فرمودند: فاطمه دختر محمد است، او پاره ي تن من بوده، هركس وي را آزار دهد، مرا آزار نموده و كسي كه مرا اذيت كند، خدا را اذيت نموده است.

اين احاديث ششگانه، كه به عنوان نمونه، از كتابهاي معتبر اهل سنت نقل گرديد، مي رساند كه خشم فاطمه عليهاالسلام باعث خشم خدا و پيامبر مي گردد و اساساً رضايت و غضب الهي به رضا و غضب فاطمه عليهاالسلام بستگي دارد. و چنانچه ملاحظه فرموديد از اين احاديث به عصمت فاطمه عليهاالسلام استدلال نموده و حركت او را معلول اراده و خواست خدا مي دانند.

***

1ـ كنزالعمال، ج 12، ص 108 ش 34222- جامع الصغير سيوطى، ج 2، ص 208 ش 58333- صحيح بخارى، ج 5، ص 96 ش 278.

2ـ مسند احمد حنبل 7 ج 4، ص 329.

3ـ ابن ابى‏الحديد، ج 16، ص 273.

4ـ فرائدسمطين، ج 2، ص 46 ش 378.

5ـ صحيح مسلم، ج 16، ص 3 به شرح نووى.

6ـ محجةالبيضاء، ج 4، ص 210.