آنچه پيامبر در معراج مشاهده كردند!


علي ابن عباس: قال: قال رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله: لما عرج بي الي السما رايت علي باب الجنه: لا اله الا اللَّه، محمد رسول اللَّه، علي حبيب اللَّه، الحسن و الحسين صفوه اللَّه، فاطمه امه اللَّه، علي مبغضيهم لعنه اللَّه. (1)

ابن عباس از رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله نقل مي كند كه فرمودند: من در عالم معراج ديدم كه بر در بهشت نوشته شده بود: «معبودي نيست جز خدا، محمد رسول خدا، علي حبيب الهي، حسن و حسين برگزيده حق، فاطمه كنيز پروردگار و بر دشمنان آنان لعنت باد.»

اين حديث نيز مي رساند كه مبغضين فاطمه مستحق لعنت خدا در دنيا و آخرتند.

***

1ـ فرائدالسمطين، ج 2، ص 74 ش 396.