بازگشت

طاهره
در كتاب مصباح الانوار از امام باقر (ع) از پدران بزرگوارش روايت كرده كه فرمود: سبب اينكه فاطمه دختر پيغمبر را طاهره خواندند آن بود كه وي از هر آلودگي پاك و از هر زشتي (منزه) و پاكيزه بود، و هيچ گاه خون حيض و نفاس نديد.