بازگشت

ولادت فاطمه
در احوالات فرزندان رسول خدا (ص) ذكر شد كه آن حضرت داراي سه يا چهار فرزند پسر، و چهار دختر بود، پسران آن حضرت عبارت بودند از:

1. قاسم كه قبل از بعثت به دنيا آمد و پيش از بعثت نيز از دنيا رفت و به همين جهت نيز رسول خدا (ص) به ابي القاسم مكني گرديد.

2. عبدالله كه به نام پدر آن حضرت او را موسوم كردند و بيشتر مورخين عبدالله را همان طاهر مي دانند و گفته اند: طاهر لقب عبدالله است كه چون پس از بعثت رسول خدا (ص) متولد گرديد او را طاهر ناميدند. و برخي نيز طاهر و طيب را نام دو فرزند يا يكي ديگر از فرزندان آن حضرت مي دانند، و به هر صورت عبدالله نيز در كودكي از دنيا رفت.

3. ابراهيم كه در مدينه متولد گديد، اين كودك يك سال و اندي بيشتر زندگي نكرد. دختران آن حضرت نيز بدين شرح بودند:

1. زينب كه بزرگترين دختران رسول خدا (ص) بود و چون به حد بلوغ رسيد مادرش خديجه او را به عقد پسر خاله اش ابوالعاص بن ربيع درآورد، و زينب از وي يك دختر به نام امامه و يك پسر به نام علي پيدا كرد كه پسرش در همان كودكي از دنيا رفت و دخترش امامه زنده بود و پس از وفات حضرت زهرا (ع) اميرالمومنين (ع) او را به عقد خويش درآورد (كه در جاي خود مذكور خواهد شد).

2. ام كلثوم كه برخي گفته اند: هم نام مادر رسول خدا (ص) آمنه بوده و آن حضرت


او را به عثمان بن عفان تزويج كرد ولي قبل از آنكه مراسم زفاف و عروسي انجام شود از دنيا رفت، ولي در پاره اي از تواريخ نام ام كلثوم در زمره ي دختران رسول خدا (ص) مذكور نيست.

3. رقيه كه پس از رسيدن به حد بلوغ و رشد، رسول خدا (ص) او را به عقد عموزاده اش عتبه بن ابي لهب، درآورد ولي عتبه كه همچون پدرش ابولهب در زمره ي مشركين مي زيست و به تقليد او با رسول خدا (ص) دشمني مي كرد رقيه را از خانه بيرون كرد و به خانه ي پدر فرستاد و در روايتي آمده است كه عتبه در اثر نفرين رسول خدا (ص) طعمه ي شير گرسنه اي گرديد و رقيه دختر آن حضرت پس از مرگ وي به خانه ي پدر آمد و به هر حال پس از عتبه، عثمان بن عفان از رقيه خواستگاري كرد و حضرت او را به عقد عثمان درآورد و در خانه ي عثمان از دنيا رفت.

4. فاطمه ي زهرا (س) كه شرح حال آن حضرت را در اين كتاب خواهيد خواند.

و بجز ابراهيم فرزندان ديگر رسول خدا (ص) همگي از خديجه كبري (س) به دنيا آمدند، و مادر همگي آنها همان خديجه بود.