يامهدي


به نام حضرت زهرا قسم كه يا مهدي

ز درگهت نشوم لحظه اي جدا مهدي

به دل مگير بديهاي سائل خود را

بساز مثل هميشه تو با گدا مهدي

امان از آنكه شود غفلت گناهانم

طناب دست توچون دست مرتضي مهدي

اگر وجود من پست مانع فرج است

دعا نما كه شوم زودتر فدامهدي

به خال هاشمي گونه ات گرفتارم

بخوان مرا كه شدم بر تو مبتلا مهدي

براي آنكه شوم مورد پسند علي

ميان گريه دعا كن كمي مرا مهدي

خدا كند كه بر اعمال من كند تأثير

فغان و گريه و اين ماتم و عزا مهدي

هميشه گفته ام و باز با تو مي گويم

ميان سينه بود داغ كربلا مهدي