ياس نيلوفري2


ازغم برآيدزسينه آهِ سردم

بي تومن كه ديگرعلي كوچه گردم

كي رود ز يادم غم تو اي مانده بين كوچه ها

كس خبر ندارد ز داغت با من چه ها كردي

كي رود ز يادم كه دشمن تو را گرفته بود

كي رود ز يادم كه زينب دست تو را گرفته بود

ياس نيلوفري، كي مرامي بري

واي ازاين غم جدايي

اي گل جوانم آتش زدي به جانم

اي پرستوي من رفتي ز آشيانه

در غمت خميدم اميدم رفيق خفته زير گل

اي فرشته رويم چه گويم چه كرده غم هايت به دل

مرتضي و دوري صبوري ندارم و بريده ام

ياد روي ماهت ستاره بريزم به ديده ام

ياس نيلوفري، كي مرامي بري

واي ازاين غم جدايي