ياس نيلوفري1


مدينه شد گل ياست كجا نيلوفري

كدامين كوچه دارد داغ مرگ مادري

مدينه در كجاست مزار فاطمه

كجا گشته خزان، بهار فاطمه

مدينه كوچه هايت بوي زهرا مي دهد

نشان از غربت شبهاي مولا مي دهد

مدينه در كدامين كوچه زهرا را زدند

كجا در پيش طفلان، يار مولا را زدند

مگر آنجا علي، دو دستش بسته بود

كه زهرا ناله دلش آهسته بود

شاعر
ژوليده نيشابوري