يار جوون


شباي نگاتو نگير از دل من

ردّ اشك سرخت شده قاتل من

همينو از خدا مي خوام، منم كاشكي مي شد با تو بيام

آروم جونم،خداحافظ(3)

مي بينم كه چشم تو جون مي ده كم كم

مي باره هنوز م رگاي تو نم نم

تموم كردم نمازت رو، تا بستم چشم نيمه بازت رو

چشات مزار آرزومِ خورشيد عمرم لبِ بومِ كارعلي بي تو تموم

آروم جونم،خداحافظ(3)

بين حال و روزم خراب خراب

بدون تو رو زو شب من خراب

نبوده اين قرار ما، بمونم من بري خودت تنها

آروم بمونم مگه ميشه غريب ميشم تاهميشه برام كسي زهرانميشه

آروم جونم،خداحافظ(3)

وصيت كن امشب تاوقتي هستي

تاحالاچيزي توازمن نخواستي

چراگفتي نمي دونم،حلالم كن پسرعموجونم،راحت مي شي ازسوزش تن

تموم عالم به من امشب مي گن امون ازدل زينب مي گن امون ازدل زينب

آروم جونم،خداحافظ(3)

»طلب مرگ«(145)

بي تو از زندگي سيرم من، مادر

مرو مادر كه مي ميرم من

واي مادر مادر مادر(3)

خونه كرده توقلبم غصّه،مادر

طلب م رگ و كردم بسّه،مادر

غم ِ تو توقلب بابابنشسته،مادر

مروبا، بازوي بشكسته،مادر

واي مادر مادر مادر(3)

فاطميه دلم غمباره،مادر

عقده ي قبرمخفي داره،مادر

تاشنيدم نواي ِ يازهرا،مادر

مثل زينب شدم جگرپاره،مادر

روي ماهت چراشده نيلي،مادر

داداشم گفت كه خورده اي سيلي،مادر

واي مادر مادر مادر(3)

خونمون سياه ِ دوده،رخ مادرم كبوده

مادرم بستريه،چهره خاكستريه

واي مادر مادر مادر(3)