ياد تو


هر شب به عشق رويت، گيرد دلم بهانه

آيم كنار قبرت از خانه مخفيانه

رفته جز خاطره هاي تو دگر در نظرم

گه به ياد تو و محسن و گه ميخِ درم

من عليِ غريبم