هجوم شعله ها


ز لانه اي پرستو مي روي اما شبانه

ز داغ تو بُود بر لحظه هايم نشانه

مرو اي همدم من، شريك هر غم من

ترحم كن تو زهرا، به اشك نم نمِ من

زهرازهرا يافاطمه(2)

اي امير دل شكسته ياعلي

گوشه ي خانه نشسته ياعلي

اي ولي اللّه از روز نخست

غم مخور زهرا بلاگردان توست

هست و بودِ من همه ارزاني ات

مي شود زهرا ز جان قرباني ات

پشت پا بر كل عالم مي زنم

تا نفس دارم ز تو دم مي زنم

ياعلي و ياعلي و ياعلي(2)

جان به كف دارم خريدار توام

در هجوم شعله ها يار توام

ديد دشمن دارم آهنگ تو را

مي زنم بر سينه من سنگ تو را

با تمام بغض خود آتش به دست

آستان وحي را حرمت شكست

تكيه بر ديوار دادم پشت در

بين آتش سينه را كردم سپر

هُرم آتش با لگد توام شده

رفته رفته بازوانم خم شده

ياعلي و ياعلي و ياعلي(2)