نهال آرزوها


مرو مادر مرو مادر كه قلبم بي تو مي گيره

مرو مادر مرو مادر كه بابا بي تو مي ميره

مادر چه خوش بود آن زماني كه به روي زانويت بودم

گهي چسبانده بر سينه گهي در پهلويت بودم

مادر بميرد آنكه خشكانده نهال آرزوي تو

الهي بشكند دستي كه زد سيلي به روي تو